دانلود فایل


پروژه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی - دانلود فایلدانلود فایل هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزا

دانلود فایل پروژه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایینوع فایل: word
قابل ویرایش 48 صفحه

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ابهر بودند که 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون کمال گرایی و سلامت روانی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردید نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه:
خانواده نخستین کانون های زندگی جمعی، جلوگاه های عشق آفرینی و نهادهای تربیتی هستند، بنابراین تمدن انسانی از دل خانواده به عنوان هسته های اولیه تعلیم و تربیت سربرآورده است. انتقال سنتهای فرهنگی ارزشیابی رشد میزان فرهنگی و حتی گسترش فرهنگی، نخست به وسیله خانواده ها انجام پذیرفته است. خانه و خانواده آسایشگاهی است که کودک در آنی، همه افتخارات و موفقیتهایش را به نمایش می گذارد در آنی در به درمان و مرهمی برای دردها، شکستها و زخمهای وارد برخود می گردد تا دردهای خود را آرامش بخشد به بیان دیگر خانه برای کودک جایگاهی است که از تجربه اجتماعی رندانه خود را با شتاب به درون آن می آورد، تا آن تجربه را ارزیابی کند به خاطر آن ستایش و تحسین و تشویق شود، یا آن را به بوته فراموشی سپارد و به عنوان یک قد به از آن درس بیاموزد (نوابی نژاد 1373).
در واقع خانواده اولین نهاد و کانونی است که محیطی امن و مناسب برای رشد کودک فراهم می کند. خانواده نه تنها در رشد تک تک اعضاء می تواند مؤثر باشد، بلکه می تواند جامعه ای را سالم سازد. زیرا خانواده کوچکترین جزء اجتماع است و اجتماعی که از جامعه ای را سالم سازد. زیرا خانواده کوچکترین جزء اجتماع است و. اجتماع که از خانواده های سالم تشکیل شده باشد مسلماً اجتماعی سالم خواهد بودند برای رسیدن به رشد و تکامل و بهبود وضع اجتماعی تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم ترین ساله است (سیتر ربرسک نیکلی (1971)). به نقل از بردمنه نسب (1373). اظهار می دارد که جو حاکم بر خانواده و رفتار والدین می تواند در چگونگی احساس فرد از خود توانایی های وی مؤثر باشد. وی معتقد است که حمایت افراطی والدین باعث می شود که کودک احساس بی کفایتی و عدم مقبولیت کند، زیرا که فرصت مستقل بودن و احساس مسئولیت از او گرفته می شود. هم چنین نیکلی معتقد است که سلطه والدین معتقد است که سلطه والدین نیز همین واکنشها را در کودک ایجاد می کند. هرچند در ظاهر، حمایت افراطی و سلطه گری در صنعت متفاوت و متضاد هستند، ولی هر دو صنعت این ویژگی را دارند و در کودک این احساس را به وجود می آورند که دیگران برای او تصمیم گیرنده هستند و خودش مسئولیتی در قبال شکستها و پیروزی هایش ندارد. خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزشها و معیارهای فکری فرد است و نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط زندگی فرد در آینده دارد. و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی به آن وابسته است واکنش کودک نسبت به محیط خود تأثیر نموازین اجتماعی و فرهنگی گروهی که کودک در میان آن بزرگ شده است و همۀ موارد و عملکردهای والدین در کشل گیری شخصیت کودک اثر دارد. در ارزیابی های به دست آمده ار تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با سلامت روان نوجوانان توسط جوهاکسیار همکاران (2002) به نقل از ابوطالبی احمدی (1382 مشخص می شود و در خانواده هایی که نوجوانان احساس طردشدگی دارند والدین از آنها مراقبت نمی کنند و یا از محبت و گرمای لازم در زندگی خانوادگی و پذیرش والدین خود برخوردار نیستند فرزندان، علائم روان تنی داشته و از رتبه های پایین شاخص سلامت روانی برخوردار هستند. به طور کلی رشد و تکامل شخصیت کودک تحت تأثیر روش های والدین در نگهداری از آنها انضباط و شیوه های زندگی قرار می گیرد. رشد سالم و بهتر شخصیت کودک در سن پیش از مدرسه نیز به دوست داشتن، فهمیدن، تهیه امکانات، تعبیر مربیان افکار و احساسات دارد

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
واژه ها و مفاهیم
کمال گرایی
تعریف عملیاتی
تعریف عملیاتی سلامت روانی
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
تعاریف و مفاهیم کمال گرایی
کارل راجرز
انواع کمال گرایی
ابعاد کمال گرایی
کمال گرایی خودمدار
کمال گرایی دیگر مدار
فهرستی از ویزگی های افراد کمال گرا به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی
(1382) به
تعاریف و مفاهیم سلامت روان
ب . اف . اسکینر
اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان
پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
مقیاس کمال گرایی اهواز
روایی
پایایی
روش گردآوری اطلاعات
روش تحلیل داده ها
روش تحقیق
فصل چهارم
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و مآخذ

فهرست جداول:
جدول 1 – 1 : نمرات کمال گرایی و سلامت روانی مادران و دختران
جدول 2 – 4 ) بررسی طابطه بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران

منابع ومأخذ:
ابوطالبی احمدی، تقی. (1382). روان شناسی خودباوری و ارتباط آن با موفقیت. تهران : وحید.
ابوطالبی احمدی، تقی. (1384). بررسی رابطه شیوه فرزند پروری با عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
آزاد، حسین (1379). آسیب شناسی روانی. تهران : بعثت.
اسلامی، عبداله. (1380). رابطه ساختار تعاملات خانواده با سبک های مقابله، با فشارهای روانی و تفاوتهای جنسی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم.
اسماعیل خانی، فرشته. (1377). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش خودشکوفایی و بررسی رابطه آن با سرسختی روان شناختی، کمال گرایی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
برجعلی، احمد. (1380). تحول شخصیت در نوجوانان.
برومند نسب، مسعود. (1373). بررسی رابطه نگرش ها و شیوه های فرزند پروری با جایگاه مهار و رابطه جایگاه مهار با عملکرد تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی : دانشگاه شهید چمران اهواز.
بشارت، محمد علی. (1381). ابعاد کمال گرایی در بیماران افسرده و مضطرب مجله علوم روان شناختی. دوره اول شماره 3.
بلانچارد، ادوارد و آندراسیک، فرانک. (1380). سردرد و درمان های روان شناختی آن. ترجمه (یداله زرگر و محمود براتوند). تهران : بهینه.
بنی جمالی، شکوه السارات، احدی، حسن. (1380). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی. تهران : نشر نی.
بهار لویی، رویا. (1378). رابطه کمال گرایی، هماهنگی های مؤلفه های خود پنداشت، جایگاه مهار با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
بیدلی مامنی، مسعود. (1382). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سازگاری فردی، اجتماعی و تحصیلی فرزندن. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
تشکر، بهرام. (1377). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سازگاری فردی، اجتماعی و تحصیلی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
تشکر، بهرام. (1377). بررسی رابطه نگرش های فرزند پروری. الگوی شخصیتی A، کمال گرایی و جزم گرایی والدین با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان آباده. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه شهید چمران اهواز.
تودر، کیت. (1382). ارتقای سلامت روان. ترجمه (مرتضی خواجوی و همکاران). تهران : سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری. تاریخ انتشار به زبان اصلی (1996).
جمشیدی عینی، شیرین. (1375). بررسی رابطه شیوه ها و نگرش های فرزند پروری و خلاقیت. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
جنانی، کتایون (1380). بررسی رابطه تعاملات درون خانواده و سلامت روان دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی شهرستان بروجرد. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم.
حاجی زاده، خلیل. (1382). برسی و مقایسه رابطه بین میزان سلامت روانی و عملکرد تربیتی فرزندان ارشد دختر و پسر خانواده های مناطق جنوبی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
حیدری، اکرم. (1374). اختلالات روانی رایج در کودکان. تهران : گستر.
خدا رحیمی، سیامک. (1374). مفهوم سلامت روان شناختی. تهران : جاودان خرد.
خدیوی زند، محمد مهدی. (1373). مباحث روان شناسی تربیتی.
دلاور، علی (1381). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران : رشد.
دلاور، علی (1383). مبانی نظری و پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی. تهران : رشد.
زارب، م. ژانت. (1383). روش های ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری نوجوانان. مترجمان محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی. تهران : رشد.
ستیر، ویرجینیا. (1373). آدم سازی در روان شناسی خانواده. ترجمه بهروز بیرشک. تهران : رشد.
سعادتمند، نیره السادات. (1376). بررسی رابطه کارایی خانواده و سلامت عمومی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
سورشجانی، لیلا. (1379). بررسی رابطه کمال گرایی با افسردگی و عملکرد تحصیلی و رابطه دو متغیر اخیر با وضعیت اجتماعی اجتماعی – اقتصادی والدین دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی شهر اهواز. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
سیاسی، علی اکبر. (1352). نظریه های شخصیت. تهران : دانشگاه.
سیف، علی اکبر. (1373). تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه های و روش ها. تهران : دانا.
شاملو، سعید. (1381). بهداشت روانی. تهران : رشد.
شعاری نژاد، علی اکبر. (1373). روان شناسی رشد. تهران : اطلاعات.
شفیع آبادی، عبداله و ناصری، غلامرضا (1371). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران : مرکز نشر دانشگاهی.
شکرکن، حسین و حقیقی، جمال. (1375). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی – اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه شهید چمران اهواز.
شولتز، دوان (1375). روان شناسی کمال. تهران : البرز. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1977).
شولتز، دوان. شولتز، سیدنی الن. (1381). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران : موسسه نشر وایریش (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1988).
صداقت، مهری. (1381). رابطه شیوه های فرزند پروری با هوش و عزت نفس با اضطراب امتحان در دبیرستانهای دخترانه شهرستان ری. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
صیادی، علی. (1381). بررسی تأثیر اثرات متقابل کارایی خانواده در بروز مشکلات روانی نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
کارور، چارلز. اس و شی پر، مایکل، اف. (1375)، نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. مشهد : آستان قدس رضوی (تاریخ انتشار به زیان اصلی 1994 ).
گنجی، حمزه. (1376). بهداشت روانی. تهران : ارسباران.
گنجی، لیلا. (1383). بررسی رابطه میزان و ابعاد گرایی با عملکرد تحصیلی، افسردگی و اضطراب دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران در سال 84 – 1383 . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
ماسن، پاول هنری و همکاران. (1380). رشد و شخصیت کودک. تهران : نشر مرکز.
محمد خانی، پروانه. (1371). برنامه آموزش مهارت های زندگی. سازمان بهداشت جهانی، واحد بهداشت و روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد.
محمد زاده، مریم. (1382). رابطه بین عملکرد خانواده با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر ورامین. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مظلوم، اشرف. (1382). ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین با پایگاه هویت در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.
مهرابی زاده هنرمند، مهناز. وردی، مبنا. (1382). کمال گرایی مثبت، کمال گرایی منفی. اهواز : رسش.
میرزا کمسفیدی، رضا. (1381). بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و ابعاد شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.
میلانی فر، بهروز. (1378). بهداشت روانی. تهران : نشر قومس.
نجات، حمید. (1379). مفهوم سلامت روانی در مکاتب روان شناسی. فصل نامه علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، شماره سوم.
نجاتی، حسین. (1376). روان شناسی نوجوانی، چگونگی رفتار با نوجوان. تهران : بیکران.
 نجاریان، بهمن، عطاری، یوسفعلی و زرگر، یداله. (1380). ساخت و اعتبار یابی مقیاس کمال گرایی اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی. دوره سوم. شماره 3 و 4 . 58 – 43 . دانشگاه شهید چمران اهواز.
نجمی، بدرالدین. (1375). ارتباط بین عملکرد خانواده و محبوبیت اجتماعی نوجوانان در گروه همسال. پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
نظیری، سیما. (1373). پی ریزی سازگاری اجتماعی کودکان در خانواده. تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
نظیری، قاسم، بیرشک، بهروز و محمدیان، مهرداد (1378). شیوه فرزند پروری کمال گرا و ویژگی های کمال گرایانه پدران و مادران. عامل زمینه ساز اختلال وسواسی – اجباری. فصل نامه اندیشه و رفتار. 3 ، 30 – 36 .
نوابی نژاد، شکوه. (1373). سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان. تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
نوروزی، مهدی. (1377). بررسی تأثیر عملکرد خانواده در ابتلاء به اختلالات روانی نوجوانان سنی 15 الی 18 ساله در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
هومن، عباس. (1376). هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تربیت معلم. موسسه تحقیقات تربیتی تهران.
وردی، مینا، مهرابی زاده هنرمند، مهناز و نجاریان، بهمن. (1380). رابطه کمال گرایی و سرسختی روان شناختی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی. مجله علوم تربیتی و روان شناسی. دوره سوم، شماره 1 و 2 . 70 – 51


پروژه


بررسی


رابطه


بین


کمال گرایی


مادران


و


سلامت


روانی


دختران


مقطع


سوم


راهنماییمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی رابطه کمالگرایی والدین با عزت‌ نفس ...

پایان نامه بررسی رابطه کمالگرایی ... بررسی رابطه بین ... در دختران و پسران سال سوم ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان قالب بندی ...

دانلود مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی کتاب های الکترونیک ...

ol128-رابطه بین کمال گرایی و ... و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی. ol204 -بررسی ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی منتشرشده توسط admins در تاریخ دی ۲۲ ...

پایان نامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت گیری ...

[۲۶]آ اعرابیان، ، الف؛خداپناهی، م. ک؛ حیدری،م؛ صالح صدق پور، ب (۱۳۸۳).بررسی رابطه باورهای خودکار آمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان، مجله روانشناسی، ۳۲٫ ۳۷۱-۳۶۰ [۲۷].Uysal, A., & …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دریافت نسخه pdf کلیه کتابهای امازون و google book از سرویس دانلود کتاب استفاده کنید. برای دانلود ...

پایان نامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت گیری ...

[۲۶]آ اعرابیان، ، الف؛خداپناهی، م. ک؛ حیدری،م؛ صالح صدق پور، ب (۱۳۸۳).بررسی رابطه باورهای خودکار آمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان، مجله روانشناسی، ۳۲٫ ۳۷۱-۳۶۰ [۲۷].Uysal, A., & …

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان قالب بندی ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان قالب بندی ...

Iran Interlink exposing Mojahedin Khalq Rajavi cult

واحد مرکزی خبر، تهران، سی و یکم دسامبر 2009:... مریم رجوی سردسته گروهک منافقین به حضور اعضای ...

‫لیست سوم پایان نامه های جدید و عنوان... - فروش پایان نامه ...

... در رابطه بین کمال گرایی و ... در بین معلمان مقطع راهنمایی ... بین دختران و پسران. پروژه ...

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با ...

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان قالب بندی ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی منتشرشده توسط admins در تاریخ دی ۲۲ ...

دانلود فایل گزارش کار صنايع دستي، تخصصي چوب.

ترک در ساختمان

پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (EEQ)

دانلود تحقیق بسیج مستضعفان

دانلود پروژه ( تحقيق ) رشته مدیریت با عنوان ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طي يك دوره يكساله و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن

گزارش كارآموزي (شركت شهد ايران)

تحقیق آماده فیزیک بردار 23 ص

تحقیق درمورد چشم 7ص

پاورپوینت درمورد روانشناسی رنگ در تبلیغات

دانلود مقاله آلودگی صوتی